back to top

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si rozobrali v tomto článku). Jeho zriadenie a zápis do katastra nehnuteľností je dôležitý právny úkon, ktorý zabezpečuje ochranu práv oprávneného z vecného bremena. V tomto článku sa pozrieme na kroky potrebné na zapísanie vecného bremena do katastra nehnuteľností na Slovensku.

1. Zmluvné zriadenie vecného bremena:

Prvým krokom je zriadenie vecného bremena zmluvou medzi vlastníkom nehnuteľnosti (povinný) a osobou, v prospech ktorej sa vecné bremeno zriaďuje (oprávnený). Zmluva musí obsahovať:

 • Identifikáciu zmluvných strán: Meno, priezvisko, adresa a rodné číslo povinného a oprávneného.
 • Identifikáciu nehnuteľnosti: List vlastníctva, parcela a katastrálne územie.
 • Presný opis vecného bremena: Druh vecného bremena (napr. právo prechodu, právo čerpania vody), jeho rozsah a podmienky.
 • Podpisy oboch zmluvných strán: Zmluva musí byť podpísaná oboma stranami, a to vlastnoručne alebo s úradne overenými podpismi.

2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností:

Po zriadení vecného bremena zmluvou je potrebné podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Návrh sa podáva na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Návrh na vklad musí obsahovať:

 • Identifikáciu navrhovateľa: Meno, priezvisko, adresa a rodné číslo, resp. názov a sídlo v prípade právnickej osoby.
 • Identifikáciu nehnuteľnosti: List vlastníctva, parcela a katastrálne územie.
 • Zmluvu o zriadení vecného bremena: Originál alebo úradne overená kópia.
 • Kópiu listu vlastníctva: Nie staršiu ako 3 mesiace.
 • Správny poplatok: Výška poplatku sa určuje podľa sadzobníka správnych poplatkov.

3. Rozhodnutie katastrálneho úradu:

Katastrálny úrad preskúma návrh na vklad a priložené dokumenty. Ak je návrh v poriadku, katastrálny úrad rozhodne o povolení vkladu a zapíše vecné bremeno do katastra nehnuteľností.

Dôležité informácie:

 • Zmluva o zriadení vecného bremena by mala byť spísaná odborne spôsobilou osobou (notár, advokát), aby sa predišlo chybám a nejasnostiam.
 • Vecné bremeno je viazané na nehnuteľnosť, preto prechádza aj na jej ďalších vlastníkov.
 • Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností zabezpečuje jeho právnu istotu a ochranu.
 • Vecné bremená sú evidované na liste vlastníctva v časti „C“ ako ťarchy.

Termíny a ceny:

Katastrálny úrad má 30 dní na to, aby rozhodol o vašom návrhu na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností. Rovnaká lehota platí aj pri vklade vlastníckeho práva. Ak potrebujete vecné bremeno zrušiť, nezabudnite k návrhu na kataster priložiť originál alebo overenú kópiu dokumentu, ktorý to umožňuje (napríklad zmluvu o zrušení vecného bremena alebo úmrtný list).

Dôležité je rozlišovať, či ide o vkladové alebo záznamové konanie. Pri zápise vecného bremena na základe zmluvy je lehota na rozhodnutie katastra 30 dní. Ak sa však zápis do katastra týka zmien vyplývajúcich napríklad z dedičského konania (zriadenie vecného bremena závetom alebo dohodou dedičov), lehota sa predlžuje na 60 dní.

Poplatok za vklad, ale aj za zrušenie vecného bremena do katastra nehnuteľností je 100 €.

Zhrnutie:

Zapísanie vecného bremena do katastra nehnuteľností na Slovensku je proces, ktorý zahŕňa zriadenie vecného bremena zmluvou, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a rozhodnutie katastrálneho úradu. Správnym postupom a kompletnou dokumentáciou je možné zabezpečiť bezproblémový zápis vecného bremena do katastra a ochranu práv oprávneného.

Ak by ste potrebovali akúkoľvek pomoc alebo radu pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti s vecným bremenom, neváhajte a kontaktujte našu realitnú kanceláriu RealVEA.sk.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...

Kupujete nehnuteľnosť? Využite službu „Maklér kupujúceho“

Predstavte si, že ste sa rozhodli kúpiť svoj vysnívaný dom alebo investičný byt. Vaše vzrušenie je na vrchole, ale zároveň cítite určitú nervozitu. Prečo?...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor