back to top

Daň z nehnuteľností v roku 2024

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Blíži sa termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. Nie však každý je povinný túto daňovú povinnosť splniť. Preto vám prinášame prehľadné informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tom, či a kedy ste povinní daňové priznanie podať a kedy ste zaviazaní daň zaplatiť.

Povinnosť podania daňového priznania:

Je dôležité odlišovať medzi povinnosťou podať daňové priznanie a povinnosťou zaplatiť daň z nehnuteľností. Ak v priebehu posledného roka (od 2.1.2023 do 1.1.2024) nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve, nájme či užívaní vašich nehnuteľností, nie je potrebné podávať daňové priznanie. V takom prípade vám bude automaticky doručené rozhodnutie od príslušného miestneho úradu o vyrubenej dani. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká v momente, keď sa na liste vlastníctva stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Rovnako ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, prípadne ak vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ste povinní podať čiastkové daňové priznanie.

Je to zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok.

Druhy nehnuteľností, za ktoré sa podáva daňové priznanie:

Zákon rozlišuje tri kategórie dane z nehnuteľností: daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a daň z pozemkov:

 • daň zo stavieb – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné…
 • daň z bytov a nebytových priestorov – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)
 • daň z pozemkov – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné …

Medzi bežné situácie, kedy je nutné podať daňové priznanie, patria:

 • Kúpa nehnuteľnosti
 • Predaj nehnuteľnosti
 • Darovanie nehnuteľnosti alebo jej nadobudnutie darom
 • Zdedenie nehnuteľnosti
 • Nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe
 • Rozvod a následné majetkové vysporiadanie
 • Získanie právoplatného stavebného povolenia alebo jeho dodatku, čím dochádza k zmene kategórie pozemku (napríklad záhrada sa stáva stavebným pozemkom)
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Právoplatné povolenie na zmenu užívania stavby alebo bytu
 • Odstránenie stavby na základe povolenia a následné záznamy v katastri
 • Pozemkové úpravy ovplyvňujúce vlastníctvo
 • Nájomné vzťahy so Slovenským pozemkovým fondom
 • Dlhodobé nájomné vzťahy zaznamenané v katastri (zvyčajne pre podnikateľov)
 • Zmeny výmery pozemkov alebo iné zmeny ovplyvňujúce výšku dane

Ak ste sa v týchto prípadoch nenašli alebo máte akékoľvek nejasnosti, neváhajte sa obrátiť na obecný alebo mestský úrad vo vašom katastrálnom území pre konzultáciu a odborné poradenstvo.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností predstavuje miestnu daň, ktorej výnos je určený pre konkrétne mestá alebo obce. V súlade s tým je daňové priznanie k dani z nehnuteľností potrebné podať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

PRÍKLAD: ak máte trvalý pobyt v Bratislave, no zdedili ste pozemok v Poprade, je vašou povinnosťou podať daňové priznanie v Poprade. Príslušný formulár je možné stiahnuť z webovej stránky Ministerstva financií alebo získať priamo na mestskom či obecnom úrade. Vyplnené priznanie môžete zaslať poštou alebo elektronicky po registrácii na portáli Finančnej správy SR.

Zmeny vlastníckych práv a povinnosť podania daňového priznania

V prípade, že v období od 2. januára 2023 do 1. januára 2024 došlo k zmene, ktorá vyžaduje podanie daňového priznania, je posledný termín na jeho podanie stanovený na 31. januára 2024. Existujú však dve dôležité výnimky: v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením alebo dražbou je potrebné podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak teda dedíte nehnuteľnosť a dátum právoplatnosti osvedčenia o dedičstve je napríklad 14. októbra 2023, daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca, čo znamená, že na podanie priznania máte čas do konca novembra 2023.

Výpočet dane z nehnuteľnosti

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevykonáva výpočet dane z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania uvádza len údaje nevyhnutné pre určenie výšky dane! Po podaní priznania vám príslušný úrad vystaví rozhodnutie (zvyčajne v marci alebo apríli), v ktorom nájdete výšku vyrubenej dane podľa platných miestnych predpisov, číslo účtu a spôsob platby dane. Daň, prípadne jej prvú splátku, je potrebné uhradiť do 45 dní od doručenia rozhodnutia.

Možnosti úľav a oslobodení od dane z nehnuteľností

Zákon jasne stanovuje podmienky oslobodenia od platenia dane z nehnuteľností, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na majetok vlastnený štátom, samosprávami a inými verejnými inštitúciami. V konkrétnych prípadoch môže mesto alebo obec poskytnúť daňovú úľavu alebo úplné oslobodenie od dane, najčastejšie z dôvodu dosiahnutia určitého veku, držania preukazu ŤZP, poberania sociálnych dávok, významnej obmedzenej schopnosti alebo nemožnosti využívania nehnuteľnosti kvôli rekonštrukcii, stavebnej uzávere alebo jej polohe na podkopanom území. O poskytnutie úľav alebo oslobodenia od dane je nutné požiadať najneskôr do 31. januára s tým, že rozhodujúcim je stav k 1. januáru daného roku. Po tomto termíne právo na úľavu za aktuálny rok zaniká a môže byť uplatnené až v nasledujúcom kalendárnom roku.

Sankcie za nepodanie daňového priznania

V prípade, že daňové priznanie nebude podané v stanovenom termíne, hrozí vám pokuta v rozpätí od 10 € až do 3 000 €, pričom maximálna výška pokuty nesmie prekročiť sumu vyrubenej dane. Ak by teda bola vyrubená daň z nehnuteľnosti za byt napríklad 15 €, maximálna výška pokuty by neprekročila túto sumu.

OTÁZKA: Zaplatím daň za celý rok vopred?

ODPOVEĎ: Áno, môže sa to vyjadriť takto. Vlastník nehnuteľnosti ku dňu 1. januára je povinný uhradiť daň za celý kalendárny rok, teda od 1. januára do 31. decembra. Zmeny, ktoré nastali počas roka vo vlastníctve sa zvyčajne do výpočtu dane nezapočítavajú, s výnimkou prípadov, ako sú dedičstvo alebo nehnuteľnosť získaná v dražbe.

OTÁZKA: Ak sme 2 spoluvlastníci bytu, musíme obaja podať daňové priznanie?

ODPOVEĎ: Existujú dve možnosti, ako postupovať:

 1. Ak ste spoluvlastníci nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve ako manželia (vo vlastníckom liste je uvedený spoluvlastnícky podiel 1/1, čo znamená, že obaja manželia sú vlastníkmi celku), podávate spoločné daňové priznanie. Treba však pripomenúť, že nehnuteľnosť nadobudnutá počas manželstva nemusí byť vždy v bezpodielovom spoluvlastníctve. Táto situácia sa často vyskytuje pri dedení alebo darovaní nehnuteľnosti.
 2. Ak ste spoluvlastníci nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve, môžete postupovať nasledovne:
  a) Podáte jedno spoločné daňové priznanie, podobne ako v prípade manželov, avšak s tým rozdielom, že druhý spoluvlastník, ktorý priznanie nepodpisuje, vám poskytne písomný súhlas (dohodu, splnomocnenie) na podanie daňového priznania aj za jeho podiel.
  b) Každý spoluvlastník si podá vlastné daňové priznanie, pričom deklaruje len svoj podiel na spoluvlastníctve (svoju časť).

A nezabúdajte, ak sa rozhodnete predávať svoju nehnuteľnosť, odporúčame využiť služby realitnej kancelárie – aby celý proces prebehol bez problémov a samozrejme so všetkými informáciami aj o samotnej dani z predaja nehnuteľnosti. Sledujte aj našu rubriku o daniach TU.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si...

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor