back to top

Nehnuteľnosť a zrušenie BSM

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – ďalej len „BSM“ vzniká dňom uzavretia manželstva, logicky dňom zániku BSM bude aj deň zániku manželstva. Manželstvo zaniká z dôvodu rozvodu alebo smrti jedného z manželov.

Rozvod manželstva = zánik BSM

Jednou z otázok je vysporiadanie BSM po zániku manželstva rozvodom. V tom lepšom prípade už vychladli vášne a vysporiadanie prebehlo dohodou. Dohoda o vysporiadaní musí mať písomnú formu. Výhodou oproti ďalšiemu spôsobu vysporiadania je menšia finančná náročnosť (súdne poplatky) a nepodlieha ani schváleniu súdom.

Ak sa manželia nevedia zhodnúť na vysporiadaní dohodou, prichádza na rad vysporiadanie súdnou cestou. Toto vysporiadanie trvá dlhšie a je vďaka súdnym poplatkom aj finančne náročnejšie.

Okrem toho platí, že pri vysporiadaní BSM sa prihliada na:

  • podiely manželov sú rovnaké
  • každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok
  • predovšetkým na potreby maloletých detí
  • ako sa každý z manželov staral o rodinu
  • ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí

Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Toto ustanovenie umožňuje, aby majetkové vzťahy manželov k spoločnému majetku upravili čo najspravodlivejšie v súlade s dobrými mravmi, so záujmami manželov i ich maloletých detí. Ak sa manželia nedohodnú alebo nepodajú návrh na súd do 3 rokov od skončenia manželstva prechádzajú nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. Do BSM patria aj pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli počas manželstva.

Zrušenie BSM

Okrem vyššie spomínaného zrušenia BSM zánikom manželstva umožňuje občiansky zákonník vykonať zrušenie BSM počas trvania manželstva.

BSM sa zruší súdnou cestou na návrh jedného z manželov:

  • Zo závažných dôvodov (za závažný dôvod sa považuje napr. nehospodárne nakladanie s majetkom, nadmerné užívanie alkoholu, … musí byť relevantný dôvod)
  • Jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť

Zrušenie BSM môže nastať aj:

  • Rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu. K zrušeniu BSM dochádza priamo zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku.
  • Rozhodnutím súdu o vyhlásení konkurzu na majetok jedného z manželov
Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Investovanie do nehnuteľností – Ako na to a čomu sa vyhnúť

Investovanie do nehnuteľností sa stalo v posledných rokoch veľmi populárnou formou investovania. Mnohí ľudia vidia v nehnuteľnostiach stabilnú a dlhodobú investíciu, ktorá im môže...

Kupujete novostavbu? Prinášame tipy na možné skryté vady

Stav nového domu voňajúci čerstvým náterom a neobývanými izbami môže na prvý pohľad pôsobiť ako bezchybný sen. Avšak, skutočnosť môže byť iná a niekedy...

Predávate klasický veľký „rodičovský“ dom? Argument viacgeneračného bývania je opäť trendy

V súčasnosti, kedy sa spoločnosť snaží nájsť riešenia na stále rastúce náklady na bývanie a zároveň žijeme v dobe, kde sa rodinné vzťahy a...

Zmeny poplatkov na Katastri nehnuteľností od 01.04.2024

Od 1. apríla 2024 došlo k zvýšeniu poplatkov katastra nehnuteľností za rôzne služby, vrátane zmien v listoch vlastníctva, vydávania dokumentov a overovania geometrických plánov. Kataster...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor