back to top

Dedičské konanie: Čo robiť, keď niekto zomrie?

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených

Smrť blízkeho človeka je vždy náročná životná situácia. Okrem emočnej záťaže so sebou prináša aj množstvo povinností a byrokratických úkonov, ktoré musia pozostalí vybaviť. Jedným z nich je aj dedičské konanie. V tomto článku si podrobne vysvetlíme, ako dedičské konanie prebieha a na čo si dať pozor.

Dedenie je jedným z najbežnejších spôsobov nadobudnutia nehnuteľnosti. Po smrti vlastníka môže dedič získať nehnuteľnosť dvoma spôsobmi, ktoré určuje platná legislatíva. Tá zároveň stanovuje dedičom povinnosti spojené s nadobudnutím majetku.

Čo je to dedičské konanie? Dedičské konanie je súdny proces, ktorého cieľom je vysporiadanie majetku zosnulého medzi jeho dedičov. Začína sa na návrh osoby, ktorá má na dedičstve právny záujem (napr. potenciálny dedič) alebo na podnet súdu. Konanie prebieha na okresnom súde v mieste posledného trvalého bydliska zosnulého.

Začiatok dedičského konania

Proces dedenia nehnuteľnosti zahŕňa niekoľko krokov a vyžaduje si splnenie právnych a administratívnych úkonov. Prvým krokom je doručenie úmrtného listu poručiteľa matrikou príslušnému okresnému súdu. Súd následne poverí notára vedením dedičského konania. Notár začne predbežným vyšetrením dedičstva, tzv. lustráciou, počas ktorej preverí stav majetku poručiteľa a osloví banky, Sociálnu poisťovňu a kataster, aby zistil, či zosnulý nezanechal dlhy. Zároveň sa oboznámi so všetkými potenciálnymi dedičmi. Na základe zistených skutočností rozhodne o spôsobe dedenia a začne dedičské konanie za účasti dedičov alebo ich právnych zástupcov.

Spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti dedením

Dedenie zo závetu

Ak poručiteľ zanechal závet, notár sa pri uzatváraní dedičskej dohody riadi jeho poslednou vôľou. Poručiteľ v závete ustanoví dedičov a môže určiť ich dedičské podiely alebo konkrétne veci a práva, ktoré majú pripadnúť jednotlivým dedičom. Závetným dedičom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Dedenie zo zákona

Ak poručiteľ nezanechal závet, uplatňuje sa dedenie zo zákona. Zákon stanovuje 4 dedičské skupiny a ich poradie. Notár postupne preveruje existenciu dedičov v jednotlivých skupinách.

Dedičské skupiny sú:

  • Deti a manžel/manželka poručiteľa
  • Manžel/manželka, rodičia poručiteľa a spolužijúce osoby
  • Súrodenci poručiteľa a spolužijúce osoby
  • Starí rodičia poručiteľa

Pri dedení zo zákona sa majetok delí rovným dielom, s výnimkou manžela v 2. skupine, ktorý musí dostať najmenej polovicu dedičstva.

Upovedomenie, uznesenie a právoplatnosť dedičstva

Notár upovedomí všetkých dedičov o ich dedičskom práve a možnosti odmietnuť dedičstvo do 30 dní. Následne nariadi dedičské pojednávanie za účasti dedičov alebo ich právnych zástupcov s cieľom uzatvoriť konečnú dohodu. V prípade nesúhlasu niektorého z účastníkov môže notár vykonať kroky na zabezpečenie dedičstva až do dosiahnutia dohody (bez časového limitu).

Po dosiahnutí dohody notár vydá záverečné uznesenie o dedičstve, ktorým schváli nadobudnutie nehnuteľného majetku. Dediči môžu do 15 dní uznesenie napadnúť, v takom prípade sa do procesu zapojí súd a rozhodne o prerozdelení dedičstva.

Ak sa po právoplatnom skončení pôvodného dedičského konania objaví ďalší nevysporiadaný majetok po zosnulom, súd začne dodatočné dedičské konanie s rovnakým okruhom dedičov. Toto konanie nadviaže na pôvodné prejednávanie a prerozdelí zvyšný majetok poručiteľa.

Povinnosti dediča po zdedení nehnuteľnosti

Dedič má po nadobudnutí nehnuteľnosti povinnosť zapísať vlastnícke právo do katastra nehnuteľností a platiť daň z nehnuteľnosti mestu alebo obci. Daňová povinnosť vzniká 1. dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci nadobudnutia právoplatnosti dedičstva.

Dedičské konanie nie je bezplatné. Dedičia musia uhradiť súdny poplatok a poplatok notárovi, ktoré sa vypočítavajú percentuálnou sadzbou v závislosti od hodnoty dedičstva.

Záver: Dedičské konanie je náročný a zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť a spoluprácu všetkých zúčastnených. Ak ste sa ocitli v situácii, že musíte dedičské konanie absolvovať, nebojte sa požiadať o pomoc skúseného advokáta alebo notára. S ich pomocou zvládnete aj túto náročnú životnú situáciu.

Sumár – dedičské konanie krok za krokom:

  1. Získajte úmrtný list zosnulého.
  2. Zistite, či zosnulý zanechal závet.
  3. Podajte návrh na začatie dedičského konania na príslušnom okresnom súde.
  4. Zúčastnite sa pojednávania a snažte sa s ostatnými dedičmi dohodnúť na vyporiadaní dedičstva.
  5. Ak súd schváli dohodu dedičov alebo vydá uznesenie, zabezpečte vykonanie zmien v príslušných registroch.

Dodatočné informácie

Je dôležité podotknúť, že dedičské konanie môže byť komplexné a zdĺhavé, najmä ak ide o rozsiahly majetok, alebo ak medzi dedičmi existujú spory. V takýchto prípadoch je vhodné obrátiť sa na právnika špecializovaného na dedičské právo, ktorý pomôže správne navigovať procesom a zabezpečiť ochranu práv klienta.

Pridať k obľúbeným
Vyradiť z obľúbených
Autor textu

Spoluzakladateľka a garant realitnej kancelárie RealVEA.sk.
Kvalifikácia: Realitný maklér akreditovaný MŠ VVaŠ SR, člen Realitnej Únie SR, Licencovaný realitný maklér NARKS, kariérny realitný titul RSc., prax v realitnom marketingu viac ako 14 rokov.

Ako zapísať vecné bremeno do katastra nehnuteľností

Vecné bremeno je právo k cudzej nehnuteľnosti, ktoré obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného (viac informácií o jeho vzniku aj zániku sme si...

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – čo to je a ako vzniká a zaniká

Život je plný nepredvídateľných situácií, ktoré môžu ovplyvniť naše nehnuteľnosti. Skrytým hráčom, ktorý často vplýva na ich hodnotu a využitie, je vecné bremeno. Aby...

Kupujete novú nehnuteľnosť alebo plánujete stavať? Aj orientácia miestností na svetové strany je dôležitá!

Keď staviate nový dom, plánujete rekonštrukciu alebo si kupujete byt, často sa sústredíte na veľké rozhodnutia: rozpočet, lokalita, dizajn alebo materiály. Ale čo orientácia...

Investovanie do nehnuteľností: Chata, chalupa alebo apartmán?

Investovanie do rekreačných nehnuteľností môže byť fascinujúcim, no zároveň komplexným dobrodružstvom. Keď zvažujeme možnosti medzi chatou, chalupou alebo apartmánom, je dôležité sa zamyslieť nielen...
RealVEA.sk
RealVEA.skhttps://www.realvea.sk/
Ako realitná kancelária zrealizujeme predaj Vašej nehnuteľnosti „na kľúč“ v rôznych regiónoch Slovenska. Pre realitných developerov a investičné nehnuteľnosti ponúkame moderné marketingové riešenia.
Reklamný priestor